Сыр бойындағы көне қалалар

Сыр бойындағы көне қалалар

Другие объекты

Мавзолей Бухарбая Естекбайулы

Мавзолей Жанкожи Нурмухамедулы

Мавзолей Окшы-ата

Комплекс Толегетай-Кылышты ата