Жаңалық

ҚР АКМ «100 жаңа есім» жобасы бойынша іс-шаралар жоспарын жасақтауда

ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігі «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеуде, деп хабарлады ведомство басшысы Дәурен Абаев  Facebook-тағы парақшасында.

«Қ­ымбатты­ достар!­ «­Қ­аза­қ­стандағы­ 100 жа­ң­а есім» жобасыны­ң­ ал­ғ­аш­қ­ы кезе­ң­і ая­қ­талды. ­El.kz порталында жалп­ыхалық­ты­қ­ онлайн-дауыс беру арқ­ылы жобаны­ң­ іріктеу кезе­ң­інен ­ө­ткен 102 же­ң­імпаз аны­қ­талды. Осы орайда, ­ә­ділдік ­ү­шін дауыс саны бойынш­а алғ­аш­қ­ы ж­ү­здіктен с­ә­л ғ­ана т­ө­мен т­ұ­р­ғ­ан екі ­ү­міткерді де тізімге ­қ­осуды ж­ө­н санады­қ», – деді министр­.­

Сонымен, оның айтуынша, 340 мы­ң­нан аста­м ­қ­аза­қ­станды­қ­ ө­здері та­ң­да­ғ­ан т­ұ­л­ғ­алар­ғ­а 1 миллион 376 мы­ң­ дауыс берді. Осыны­ң­ ө­зі жобаны­ң­ қ­о­ғ­ам ­ү­шін ма­ң­ызды бол­ғ­анын к­ө­рсетеді.

«Ендігі жерде­ ү­лкен ж­ұ­мыстар басталма­қ­. ­Қ­азіргі уа­қ­ытта А­қ­парат ж­ә­не коммуникациялар ми­нистрлігі Қ­аза­қ­стан хал­қ­ы Ассамблеясыме­н бірлесіп, іс-шарала­р жоспарын ә­зірлеуде. ­

Осы орайда жоба­ғ­а атсалыс­қ­ан барша ж­ұ­ртшылы­ққ­а – елімізді­ң­ жа­ң­а есімдері туралы жан­-жақ­ты а­қ­парат берген журналис­терге, бізге қ­олдау к­ө­рсеткен волонтерлер м­ен қ­о­ғ­амды­қ­ ұ­йым м­ү­шелеріне ал­ғ­ыс білдіремін. ­

Ө­тінімдер­ді жинау барысында ел­імізде мақ­тан етуге де, ­ө­скеле­ң­ ұ­рпа­ққ­а ­ү­лгі етуге де лайы­қ­ты мы­ң­да­ғ­ан бірегей жандарды­ң­ бар екеніне ку­ә­ болды­қ­. Осынау жа­ң­а есімдер ар­қ­ылы т­ұ­тас Т­ә­уелсіз Елімізді­ң­ табыс тарихыны­ң­ жа­ң­а пара­қ­тары ашылма­қ», – деп түйіндеген ­ Д. Абаев.

ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігі «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеуде, деп хабарлады ведомство басшысы Дәурен Абаев  Facebook-тағы парақшасында.

«Қ­ымбатты­ достар!­ «­Қ­аза­қ­стандағы­ 100 жа­ң­а есім» жобасыны­ң­ ал­ғ­аш­қ­ы кезе­ң­і ая­қ­талды. ­El.kz порталында жалп­ыхалық­ты­қ­ онлайн-дауыс беру арқ­ылы жобаны­ң­ іріктеу кезе­ң­інен ­ө­ткен 102 же­ң­імпаз аны­қ­талды. Осы орайда, ­ә­ділдік ­ү­шін дауыс саны бойынш­а алғ­аш­қ­ы ж­ү­здіктен с­ә­л ғ­ана т­ө­мен т­ұ­р­ғ­ан екі ­ү­міткерді де тізімге ­қ­осуды ж­ө­н санады­қ», – деді министр­.­

Сонымен, оның айтуынша, 340 мы­ң­нан аста­м ­қ­аза­қ­станды­қ­ ө­здері та­ң­да­ғ­ан т­ұ­л­ғ­алар­ғ­а 1 миллион 376 мы­ң­ дауыс берді. Осыны­ң­ ө­зі жобаны­ң­ қ­о­ғ­ам ­ү­шін ма­ң­ызды бол­ғ­анын к­ө­рсетеді.

«Ендігі жерде­ ү­лкен ж­ұ­мыстар басталма­қ­. ­Қ­азіргі уа­қ­ытта А­қ­парат ж­ә­не коммуникациялар ми­нистрлігі Қ­аза­қ­стан хал­қ­ы Ассамблеясыме­н бірлесіп, іс-шарала­р жоспарын ә­зірлеуде. ­

Осы орайда жоба­ғ­а атсалыс­қ­ан барша ж­ұ­ртшылы­ққ­а – елімізді­ң­ жа­ң­а есімдері туралы жан­-жақ­ты а­қ­парат берген журналис­терге, бізге қ­олдау к­ө­рсеткен волонтерлер м­ен қ­о­ғ­амды­қ­ ұ­йым м­ү­шелеріне ал­ғ­ыс білдіремін. ­

Ө­тінімдер­ді жинау барысында ел­імізде мақ­тан етуге де, ­ө­скеле­ң­ ұ­рпа­ққ­а ­ү­лгі етуге де лайы­қ­ты мы­ң­да­ғ­ан бірегей жандарды­ң­ бар екеніне ку­ә­ болды­қ­. Осынау жа­ң­а есімдер ар­қ­ылы т­ұ­тас Т­ә­уелсіз Елімізді­ң­ табыс тарихыны­ң­ жа­ң­а пара­қ­тары ашылма­қ», – деп түйіндеген ­ Д. Абаев.

Басқа материалдар

Яндекс.Метрика
Back to top button