Жаңалық Редакция таңдауы

Түрік тіліндегі сандар

Айдарымыздың бүгінгі санында біз Француз тілінде сандардың айтылуын үйренетін боламыз.

Естеріңізге сала кетейік, әр апта сайын біз сіздермен бірге шет ел тілдерінің базалық негізін үйренетін боламыз.

Түрік сөздігінде реттік, сандық, бөлу, бөлшек және көптік сияқты сан есімдердің түрлері бар. Барлық сандарға ортақ бірқатар белгілер бар:

  1. Тек зат есімдерге қатысты.
  2. Алдында сан есім бар сөз тек дара болады.

Сан есімдер мағынасы мен жасалу тәсілі бойынша ерекшеленеді. Бірінші жағдайда бұлар негізгі, реттік, анықталмаған, бөлшек және топ. Жасалу тәсілі бойынша сандар жай сандар болып бөлінеді (мысал түрік тіліндегі 1-ден 10-ға дейінгі есеп); туындылар (бірінші, бесінші); күрделі (отыз екі, жүз он сегіз). Жалғау ережелері зат есімдермен бірдей.

Нөл sıfır сыфыр
Бір bir бир
Екі iki ики
Үш üç ьучь
Төрт dört дёрт
Бес beş бещ
Алты altı алты
Жеті yedi йеди
Сегіз sekiz секиз
Тоғыз dokuz докуз
Он on он
Он бір on bir он бир
Он екі on iki он ики
Он үш on üç он ьучь
Он төрт on dört он дёрт
Он бес on beş он бещ
Он алты on altı он алты
Он жеті on yedi он йеди
Он сегіз on sekiz он секиз
Он тоғыз on dokuz он докуз
Жиырма yirmi йирми
Жиырма бір yirmi bir йирми бир
Жиырма бес yirmi beş йирми бещ
Жиырма сегіз yirmi sekiz йирми секиз
Отыз otuz отуз
Қырық kırk кырк
Елу elli элли
Алпыс altmış алтмыш
Жетпіс yetmiş йетмищ
Сексен seksen сексен
Тоқсан doksan доксан
Жүз yüz юз
Жүз бір yüz bir юз бир
Жүз он yüz on юз он
Екі жүз iki yüz ики юз
Үш жүз üç yüz ьучь юз
Төрт жүз dört yüz дёрт юз
Бес жүз beş yüz бещ юз
Алты жүз altı yüz ал ты юз
Жеті жүз yedi yüz йеди юз
Сегіз жүз sekiz yüz секиз юз
Тоғыз жүз dokuz yüz докуз юз
Мың bin бин
миллион milyon мильйон
миллиард milyar мильйар

Басқа материалдар

Яндекс.Метрика
Back to top button